General English Classes / Tiếng Anh Tổng Quát Lớp học

General English 1x50 (1 bài học x 50 phút)

$ 25.50 CAD

517,000 VND

One 50 minute lesson.

Great for:

People who don't know when they'll schedule another lesson.

If you liked the Demo lesson but don't want to buy more lessons right now.

 

Dành cho các học viên có công việc bận rộn, không thể sắp xếp thời gian học cố định. Hoặc các học viên đã đăng kí và hài lòng với lớp học thử nhưng không muốn mua nhiều bài học ngay bây giờ.










General English 20 x 50 minute lessons(20 bài học x 50 phút) - HALF COURSE -

$ 440 CAD

8,920,000 VND

 

Twenty fifty minute lessons

This is a half course and usually takes about 2-3 months to complete.

Great for:

Supplimental English lessons

Do you already take English lessons in school but need a little help 2-3 hours a week?

Then this course is prefect for you!

 

Đây là chương trình thời lượng của 1 nửa kháo học, bạn sẽ cần 2-3 tháng để hoàn tất.

Dành cho các học viên muốn tham gia lớp học nâng cao.

Bạn đã và đang học tiếng anh tại trường nhưng vẫn cần luyện tập thêm 2-3 giờ mỗi tuần để cải thiện vốn từ và kĩ năng nói thì đây là khóa học hoàn hảo cho bạn.

General English - 8x50( 8 bài học x 50phút)

$ 184.00 CAD

3,730,420 VND

 

Eight fifty minute lessons

Great for intensive courses

Are you travelling to an English speaking country soon? Great! Take an intensive course and be ready for the airport, the hotel, restaurants and attractions!

Dành cho các học viên muốn tham gia khóa học chuyên sâu.

Bạn đang dự định cho chuyến du lịch đến 1 đất nước nói tiếng anh? Thật tuyệt! Hãy tham gia khóa học này và sẵn sàng khi giao tiếp tại sân bay, khách sạn, nhà hàng và với mọi người tại điểm du lịch.

 

General English - 40 x 50( 40 bài học x 50 phút) - Full Course -

$ 800 CAD

16,250,000 VND

 

Fourty fifty minute lessons

A Full Course

**BEST VALUE**

Save more than 20%

Great for:

Students who want to have a personal English teacher to teach them 3-6 lessons a week. Any day, any time.

 

Đây là chương trình thời lượng của toàn khóa học.

Ưu đãi nhất,tiết kiệm hơn 20%.

Dành cho những học viên cần 1 giáo viên cá nhân để hướng dẫn các bạn 3-6 bài học mỗi tuần, bất kì ngày nào, bất kì lúc nào bạn cần.

Đừng thanh toán gói bài học trước khi tham gia khóa học thử.

Thanh toán qua Paypal. Sau đây là các bước thanh toán:


1) Chọn gói bài học bạn muốn.

2) Truy cập trang web Paypal. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thanh toán qua Paypal bạn cần phải tạo 1 tài khoản trước( chỉ mất 3 phút để thực hiện)

3)
Chúng tôi sẽ trả phí giao dịch chuyển tiền

4) Sau đó, hãy viết tên của học viên tại phần: “ Merchant Comments”.


5) Cám ơn bạn đã tham gia lớp học của chúng tôi.




 

Please do not purchase lessons before your Free Trial Lesson.


All payments are done securely through PayPal.


1) Select the lesson package that you want.

2) Then you will go to PayPal's secure website. If this is the first time that you are using PayPal, you will need to create a PayPal account. It only takes about 3 minutes. 

3) We pay merchant charges and transfer fees. 


4) Make sure that you write the name of the student in the "Merchant comments" section.


5) Thank you for your Purchase.


Business English / Exam preparation classes 
Tiếng Anh Thương mại / lớp học luyện thi

Đừng thanh toán gói bài học trước khi tham gia khóa học thử.

Thanh toán qua Paypal. Sau đây là các bước thanh toán:


1) Chọn gói bài học bạn muốn.

2) Truy cập trang web Paypal. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thanh toán qua Paypal bạn cần phải tạo 1 tài khoản trước( chỉ mất 3 phút để thực hiện)

3)
Chúng tôi sẽ trả phí giao dịch chuyển tiền

4) Sau đó, hãy viết tên của học viên tại phần: “ Merchant Comments”.


5) Cám ơn bạn đã tham gia lớp học của chúng tôi.




Please do not purchase lessons before your Free Trial Lesson.


All payments are done securely through PayPal.


1) Select the lesson package that you want.

2) Then you will go to PayPal's secure website. If this is the first time that you are using PayPal, you will need to create a PayPal account. It only takes about 3 minutes. 

3) We pay merchant charges and transfer fees. 


4) Make sure that you write the name of the student in the "Merchant comments" section.


5) Thank you for your Purchase.










Business English / Exam preparation 1 x 50 minute lesson

$ 33 CAD

One 50 minute lesson.

Great for:

People who don't know when they'll schedule another lesson.

If you liked the Demo lesson but don't want to buy more lessons right now.

Một bài học 50 phút.

Tuyệt vời cho:

Những người không biết khi nào họ sẽ sắp xếp một bài học khác.

Nếu bạn thích bài học Demo nhưng không muốn mua nhiều bài học ngay bây giờ.

Business English / Exam preparation 20 x 50 - Half Course -

$ 570 CAD

Twenty fifty minute lessons.

Great for either an intensive course or for continuing students. 

Hai mươi năm mươi phút mỗi buổi học.

Tuyệt vời cho một khóa học chuyên sâu hoặc cho học sinh tiếp tục.

Business English / Exam preparation 8 x 50

$ 239 CAD

Eight fifty minute lessons.

Perfect for an intensive course!

Have a job interview or a presentation in English? Take an intensive course and have more confidence!

Tám năm mươi phút mỗi buổi học.

Hoàn hảo cho một khóa học chuyên sâu!

Bạn một cuộc phỏng vấn việc làm hoặc trình bày bằng tiếng Anh? Tham dự một khóa học chuyên sâu sự tự tin hơn!

 

Business English / Exam preparation 40 x 50

$ 1000 CAD

Fourty fifty minute lessons.

**BEST VALUE**

Save more than 20% off lessons

Great for: A persoanlized curriculum to help to acheive your dreams whether those are a promotion, new job or an American university.

Bốn mươi năm mươi phút mỗi buổi học.

** BEST VALUE **

Tiết kiệm hơn 20% giảm bài học

Tuyệt vời cho: Một chương trình học persoanlized giúp để đạt được ước của bạn cho dù những người đang có một chương trình khuyến mãi mới, công việc hoặc trường đại học Mỹ.