Bài học xét xử


Tham gia khóa học thử là cơ hội để các học viên mới tiếp xúc với giáo viên và đồng thời làm quen với việc học tiếng anh cùng giáo viên thông qua internet. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên gặp gỡ bạn và thấy được những kĩ năng nào chưa tốt của bạn để giúp bạn cải thiện tốt hơn với những phương pháp phù hợp.

Trong khóa học thử, bạn và giáo viên sẽ cùng thảo luận về mục tiêu học tiếng anh của bạn và làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện ước mơ của mình. Tại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ học tập nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc học tiếng anh trực tuyến và tư vấn cho bạn chọn gói bài học nào để đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.


Tóm lại, đây chỉ đơn giản là 1 buổi trò chuyện khoảng 20-30 phút.

Sau khi kết thúc buổi học thử, chúng tôi sẽ gửi một bản báo cáo cá nhân đánh giá khả năng của bạn( từng kĩ năng một), chương trình học mà bạn chọn và bản tóm tắt các bài học mà chúng tôi đề nghị để giúp bạn đạt được chất lượng cao nhất.


(Một bài học thử trong vòng 30 phút thì đánh giá được đầy đủ những kỹ năng tiếng Anh của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi chương trình học của mình - Không vấn đề gì! Chúng tôi sẽ làm việc với bạn từng bước để đảm bảo bạn có được việc học tiếng Anh hiệu quả nhất)


Tại sao không điền vào mẫu đơn yêu cầu học thử ngay từ bây giờ? Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua email và cùng sắp xếp thời gian để bắt đầu bài học thử của bạn.

The Trial Lesson


The trial lesson is a chance for new students to meet their teacher and to get a better Idea about how lessons over the internet work. Also, it is a chance for your teacher to meet you and see how they can best help you improve in English.


In the trial lesson you and your teacher will talk about your English goals and how the teacher will help you get there. You will see some of the tools that we use to facilitate learning over the internet and you can discuss what kind of lessons you would like.


In short, it is a casual chat which takes about 20-30 minutes.


After the trial lesson, you will be sent a personalized report which has a short evaluation of your skills in English, what kind of lessons you would like and a brief summary of the recommended curriculum for your personal English lessons.


A 30 minute trial lesson is a short time to fully evaluate all of a person's skills in English so if at any time you would like to change your curriculum - No Problem! We will work with you every step of the way to make sure that you get the most out of your English education.  


Why not fill in the Trial Lesson Request form now? You will be contacted by Email to schedule a time for your free trial lesson.

Học Thử Request Form

Trial Lesson Request Form