Chính sách hủy phòng

Bạn có thể hủy bài học trước 12 tiếng mà không phải trả phí. Nếu sau 12 tiếng bài học coi như đã mua và được tính phí.


Chính sách bảo mật:

Tại ESL Concepts, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu an toàn và bảo mật thông tin rất quan trọng đối với quý khách hàng. Đó là lý do chúng tôi đặt chính sách bảo mật trên website đế các bạn có thể hiểu rõ hơn thông tin nào được thu thập và được sử dụng như thế nào?


Hãy hiểu rằng công ty của chúng tôi trang web của chúng tôi đang tiếp tục thay đổi và phát triển. Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian bạn được khuyến khích để kiểm tra thường xuyên.


Chúng tôi chỉ lưu lại thông tin các khách hàng muốn liên hệ với đại diện của ESL Concepts. Các thông tin này có thể là: địa chỉ Email, địa chỉ Skype hoặc Yahoo Messenger.


Tất cả các thông tin cung cấp cho ESL Concepts sẽ chắc chắn được bảo mật. Hơn nữa, tất cả các thông tin này sẽ không được bán hoặc cung cấp cho bên thứ 3 và tất cả những biện pháp an toàn hợp lý được đưa ra để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.
Cancellation Policy

A lesson can be canceled more than 12 hours in advance without charge. If a lesson is canceled less than 12 hours in advance it is considered purchased ,bought and paid for.Privacy Policy

At ESL Concepts we understand that privacy is very important to our clients. Therefore, we have placed this privacy policy on our website so that our clients can better understand what kind of information is collected and how it is used.

Please understand that our company and our website are continuing to change and grow. Our policies may change from time to time and you are encouraged to check back often.


    ESL Concepts only collects information provided by clients and visitors to the site who wish to be contacted by a representative of ESL Concepts. This information may include Email addresses, Skype addresses and may also include Instant Messenger addresses.

    All information provided to ESL Concepts will be kept in confidence. Furthermore, any and all information provided by visitors and clients will not be shared, sold or given to third parties and all reasonable precautions have been taken to ensure the privacy of our clients and visitors.